Tag: gây nôn khẩn cấp cho chó

Gây nôn khẩn cấp cho chó

Quản lý chặt chẽ chất nôn có độc hoặc nghi có độc. Không để chó khác ăn phải hoặc nhiễm sang đồ ăn của người. Tùy thuộc vào chất độc bạn biết Là biện pháp rất quan trọng loại trừ chất chứa dạ dày khi chó ăn phải hóa chất độc, bả chuột, cỏ cây ...